Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administrator Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Epak Piotr Pakuła z siedzibą ul. Chopina 23/303-305, 62-800 Kalisz.

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane?

Twoje dane mogą być otrzymane:
– bezpośrednio od Ciebie,
– od Twojego pracodawcy, współpracownika lub innej osoby z którą współpracujesz,
– od firm trzecich, z którymi zawarłeś umowę a przekazane dane są konieczne do przygotowania lub wykonania usługi.

W przypadku podania danych osobowych przez Ciebie, masz pełną kontrolę nad tym jakie dane nam udostępniłeś.

W przypadku otrzymania danych od osób trzecich zbieramy tylko podstawowe dane kontaktowe oraz te, które są konieczne do wykonania umowy lub zobowiązań.

Nasze zbiory – cele przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
– przygotowania i wykonania zawartej z Tobą umowy,
– realizacji umowy,
– współpracy z naszymi partnerami,
– zapewnienia obsługi kart płatniczych,
– umożliwienia kontaktów biznesowych, w szczególności Twoich zapytań, zgłaszanych uwag, problemów.

Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu:
– realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych),
– zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem i z naszym regulaminem,
– dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym: windykacja należności, postępowania sądowe, postępowania mandatowe,
– wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych,
– kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,
– prowadzenia analiz naszej działalności pod kątem rozwoju, statystyki oraz dla celów archiwizacyjnych.

Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musisz nam wyrażać zgody.
Powyższe dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia Twojego sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Dodatkowo, za Twoją dobrowolną zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:
– wysyłki ofert i wiadomości reklamowych,
– promowania w mediach naszej działalności,
– założenia i prowadzenia Twojego konta w celu świadczenia Ci dodatkowych usług i dostosowania oferty,
– zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

Gdzie przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy na terenie EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosując odpowiednie umowy na powierzenie danych i spełniając wymogi obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nie ujawnimy Twoich danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych niepodanie ich uniemożliwi nam przygotowanie lub wykonanie umowy czy usługi.

W przypadku niepodania danych w celach marketingowych konsekwencją może być brak możliwości nawiązania z Tobą kontaktu w przyszłości.

W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, w szczególności: wypełniania postanowień sądów, policji i innych organów państwowych, ze względów podatkowych i rachunkowych – możemy wymagać od Ciebie innych niezbędnych danych.

Twoje prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych gwarantujemy Ci przysługujące prawa, czyli:
– dostępu do danych,
– do przenoszenia danych,
– do poprawiania danych,
– do usunięcia danych,
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do sprzeciwu przetwarzania danych,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
– do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu.

W celu realizacji Twoich praw prosimy o kontakt podany w punkcie Administrator Twoich danych osobowych.

Niektóre Twoje prawa są uzależnione od warunków określonych w Rozporządzeniu Ochrony Danych Osobowych, jak np.:
– usunięcie jest niemożliwe dopóki jest to niezbędne do celów, do których zostały zebrane, masz niezakończone
postępowania, podejrzewamy lub mamy pewność, że korzystałeś z naszych usług w sposób niewłaściwy, jest to
niezbędne dla celów podatkowych i innych ściśle określonych w RODO,
– przenoszenie jest możliwe, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny,
– możemy odmówić sprzeciwu, jeżeli w uzasadnionych przypadkach będziemy mieli prawnie uzasadniony interes administratora a Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne.

Przysługuje również Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Czy udostępniamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępnione naszym partnerom, dostawcom, usługodawcom tylko i wyłącznie w celu wykonania i realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności.

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie?

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.
Naszym celem profilowania jest dostarczenie Tobie odpowiednio dopasowanych treści ofert i marketingu.

Automatyczne przetwarzanie nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, nie wywołuje skutków prawnych, nie ma wpływu na automatycznie podejmowane decyzje.

Aktualizacje naszych zasad ochrony danych.

Polityka ochrony danych osobowych będzie dostępna zawsze na naszych stronach internetowych.

W przypadku zmian prawnych lub zmian naszych regulacji wewnętrznych będzie ona na bieżąco aktualizowana, a informacja o zmianach będzie umieszona na stronach głównych.